Construction products regulation – CPR

Autor hyper / Objavljeno na dan: 24.05.2017.
Construction products regulation – CPR

Odredba (EU) br. 305/2011 za potrebe stavljanja na tržište i kretanja građevinskih proizvoda u okviru Evropskog ekonomskog prostora (Construction products Regulation - CPR) propisan je još 24. aprila 2011. godine i obuhvata sve građevinske proizvode. U okviru odredbe, kablovi su obuhvaćeni standardom HRN EN 50575:2014+A1:2016 - Energetski, signalni i komunikacioni kablovi - Kablovi za opštu upotrebu u građevinarstvu koji podležu zahtevima zaštite od požara, a njena obavezna primena predviđena je od 1. jula 2017. u svim državama članicama EU (za Hrvatsku propisano u NN 36/2016).

Sam standard EN 50575:2014+A1:2016 detaljno propisuje korake za označavanje CE i, u zavisnosti od ponašanja kabla pri gorenju, propisuje različite korake..

PVC kablovi su uglavnom klasifikovani u Eca klasu i za njih je potrebno izvršiti ispitivanje gorenja u ovlašćenoj laboratoriji (mora imati najmanje EN 17025 sertifikat). Na osnovu ovih testova može se izdati Izjava o svojstvima.

Kod HFFR kablova situacija je složenija, mogu biti klase B2ca, Cca i Dca (u zavisnosti od rezultata pri gorenju). Testiranja se sprovode samo u ovlašćenim laboratorijama koje su upisane u Zvanični registar prijavljenih tela EU i oni dolaze radi inspekcije i vrše kontinuirano praćenje proizvodnje i uzimaju uzorke obezbeđuju papire na osnovu kojih se jedino može izdati Izjava o svojstvima.

Ukratko, od 01.07.2017. neće biti moguće plasirati na tržište EU kablove koji, prema CPR uredbi, nemaju Izjavu o svojstvima i koji nisu ispravno označeni. Izuzetak su kablovi za koje se može reći da nisu za opštu upotrebu u građevinarstvu – npr. kablovi za zavarivanje, kablovi za vagone, brodski kablovi, itd. Ovi kablovi će i dalje biti izdati sa deklaracijom o usaglašenosti prema Direktivi o niskom naponu (Low Voltage Directive).

Na ovoj stranici možete preuzeti Izjave o svojstvima za naše kablove koji su u skladu sa CPR regulativom.

Važno je napomenuti da kablovi otporni na vatru (NHXH E30- E90, JH(St)H E30-E90 itd.) iako potpadaju pod opštu CPR regulativu, i dalje ne mogu biti sertifikovani prema CPR-u sve dok se ne objavi adekvatan i usaglašen standard u EU. Za sada je objavljen samo standard EN 50575 – ponašanje u požaru, dok je za gorepomenute kablove potreban standard koji se odnosi na otpornost na vatru.

Jedna od važnijih promena je to što italijanski proizvođači od 01.07.2017. više neće proizvoditi kabl FG7(O)R. Kabl koji će ga zameniti i koji će biti kompatibilan sa CPR je FG16(O)R16. Na našoj veb stranici možete pronaći novi tehnički list sa podacima.

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22

011 414 34 44

office@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb HR2823900011198007664 | SWIFT HPBZHR2X
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22