HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
cijene metala

Construction products regulation – CPR

Autor hyper / Objavljeno na dan: 24.05.2017.
Construction products regulation – CPR

Uredba (EU) br. 305/2011 za potrebe stavljanja na tržište i kretanja građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora (Construction products regulation – CPR)  je propisana još 24.4.2011., te pokriva sve građevinske proizvode. Unutar uredbe kabeli su pokriveni normom HRN EN 50575:2014+A1:2016 - Energetski, signalni i komunikacijski kabeli – Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara te je njena obvezatna primjena predviđena 1.7.2017. u svim članicama EU (za Hrvatsku također propisano u NN 36/2016).

Sama norma EN 50575:2014+A1:2016 detaljno propisuje korake za označavanje CE te ovisno o ponašanju kabela kod gorenja propisuje različite korake.

PVC kabeli se uglavnom klasificiraju kao Eca klasa te je za njih potrebno provesti ispitivanja gorenja u ovlaštenom laboratoriju (mora imati bar EN 17025 certifikat). Na temelju tih ispitivanja se može raditi Izjava o svojstvima.

Za HFFR kabele je situacija složenija, oni mogu biti klase B2ca, Cca i Dca (ovisno o rezultatima gorenja) Ispitivanja se provode samo u ovlaštenim laboratorijma koji su prijavljeni u Službeni registar prijavljenih tijela EU te oni dolaze u inspekciju i provode kontinuirani nadzor proizvodnje te uzimaju uzorke i daju papire na temelju kojih se jedino smije izdati Izjava o svojstvima.

Ukratko, od 01.07.2017. na tržište EU neće biti moguće plasirati kabele koji prema CPR regulativi nemaju Izjavu o svojstvima i koji nisu ispravno etiketirani. Iznimka su kabeli za koje se može reći da nisu za opću uporabu pri gradnji – npr. kabeli za zavarivanje, kabeli za vagone, brodski kabeli, itd. Za te kabele će se i dalje izdavati izjava o sukladnosti prema Low Voltage Directive.

Na ovoj stranici možete skinuti Izjave o svojstvima za naše kabele koji su u skladu s CPR regulativom.

Bitno je napomenuti da vatrootporni kabeli (NHXH E30, E90, JH(St)H E30-E90 itd) iako spadaju pod generalnu CPR regulativu, još uvijek se ne mogu certificirati pod CPR-om dok se adekvatni harmonizirani standard ne objavi u EU. Naime za sada je objavljen samo standard EN 50575 – ponašanje u požaru, dok je za gore navedene kabele potreban standard vezan uz otpornost u požaru. 

Jedna od bitnijih promjena je također što talijanski proizvođači od 01.07.2017. neće više proizvoditi kabel FG7(O)R. Kabel koji će ga zamjeniti i koji će biti u skladu s CPR-om je FG16(O)R16. Na našoj web stranici možete naći novi data sheet.

TOP
Ne prikazuj više!